Jdi na obsah Jdi na menu
 


metodický pokin:

15. 4. 2011

 

Příloha:
 
Metodický pokyn:
 
Hodnocení prospěchu v pomocné škole
 
 
Vyhláška MŠMT ČR č.73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 
 
 
Prospěch žáka pomocné školy se v jednotlivých předmětech hodnotí formou širšího slovního hodnocení.
Formou širšího slovního hodnocení se hodnotí celkový prospěch žáka pomocné školy vždy po absolvování nižšího stupně, středního stupně, vyššího stupně a pracovního stupně pomocné školy.
Žáku, který byl zařazen do přípravného stupně, se na konci prvního a druhého pololetí vydává osvědčení.
 
 
 
Hodnocení žáku pomocné školy čj. 10522/98 24
 
ČI. 1
Metodický pokyn navrhuje postup při hodnocení žáku pomocných škol a pomocných tříd
při zvláštních školách, pomocných tříd škol pro žáky s více vadami a tříd pomocné školy při ústavech sociální péče pro mládež s mentálním postižením.
 
 
ČI. 2
Zásady hodnocení
1. Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu.
2. Hodnocení se provádí průběžně, na konci každého pololetí se vydává vysvědčení.
3. Činnost žáka v zájmových útvarech, které organizuje škola, se hodnotí dvěma stupni:
          a. pracoval úspěšně
          b. pracoval
4. Nepovinné předměty se hodnotí analogicky jako předměty povinné.
5. Předmětem hodnocení jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích předmětech v souladu s požadavky učebních osnov individuálních vzdělávacích plánu.
6. Žáci jsou hodnoceni i ve všech složkách výchovy, tj. smyslové, hudební, tělesné a pracovní s výtvarnou. Posouzení rozumové složky výchovy je vyjádřeno v hodnocení jednotlivých předmětů.
7. Chování žáku pomocné školy se nehodnotí.
8. Při hodnocení zohledňuje učitel druh a stupeň mentálního postižení žáka, jeho zdravotní stav a jeho individuální a věkové zvláštnosti, s akcentem na kultivaci žáka a rozvoj jeho schopností.
 
ČI. 3
Hodnocení žáku v povinných předmětech
 
1. V nižším stupni pomocné školy ( NI, N2, N3 ) se hodnotí tyto předměty:
a. čtení .
b. psaní
c. počty
d. věcné učení
e. smyslová výchova
f. pracovní a výtvarná výchova
g. hudební výchova'
h. tělesná výchova
 
2. Na středním stupni ( Sl, S2, S3 ) a vyšším (VI, V2) stupni se hodnotí tyto předměty:
a. čtení
b. psaní
c. počty
d. věcné učení
e. pracovní a výtvarná výchova
f. hudební výchova
g. tělesná výchova
 
3. Na pracovním stupni (Pl,P2) se hodnotí tyto předměty:
a. čtení
b. psaní
c. pocty
d. věcné učení
e. pracovní a výtvarná výchova
f hudební výchova
g. tělesná výchova
4. Hodnocení žáku pomocné školy je slovní. Má vyjádřit míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Škola se může rozhodnout pro formalizované nebo otevřené slovní hodnocení.
 
 
ČI. 4
Stupně hodnocení
1. Formalizované slovní hodnocení: viz tabulka
 
 
 
2. Otevřené slovní hodnocení:
Pomocná škola si muže vytvořit vlastní způsob slovního hodnocení, stanovený vnitřním řádem
školy.
 
ČI. 5
Získávání podkladů pro hodnocení
Podklady pro hodnocení získává učitel zejména
 
a) soustavným sledováním výkonu žáka v průběhu vyučování
b) různými druhy prověřování jeho vědomostí, dovedností a návyku (praktické, pohybové, ústní,
písemné, grafické)
c) analýzou výsledku různých aktivit žáka zvláště se zaměřením na manuální zručnost, úroveň
dosažené sebeobsluhy, celkovou sociální vyspělost a samostatnost
d) konzultacemi s ostatními učiteli, vychovateli, případně pracovníky SPC
 
ČI. 6
Postup při hodnocení
1. Při hodnocení učitel přihlíží k úsilí vynaloženému žákem, k jeho postojům k učení, jeho snaze
a míre jeho postižení. V odůvodněných případech lze žáka nehodnotit, o čemž rozhodne ředitel
na základe návrhu třídního učitele a odborného posudku speciálně pedagogického centra nebo
pedagogicko psychologické poradny.
2. Učitel informuje nejméně každé čtvrtletí zákonné zástupce žáka o prospěchu žáka a jeho chování.
V případě výrazného zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje učitel zákonné zástupce
neprodleně.
3. ředitel školy dbá na jednotnost hodnotících měřítek všech učitelů.
4. Žák pomocné školy, který nejméně 3 měsíce před koncem klasifikačního období navštěvoval
školu při zdravotnickém zařízení a byl tam hodnocen, se po návratu do kmenové školy za toto
období nehodnotí.
5. Přestupuje li žák na jinou školu, poskytne škola, kterou žák opouští, této škole písemnou zprávu o jeho chování a hodnocení v jednotlivých vyučovacích a výchovných předmětech.
 
ČI. 7
Postup žáka do dalšího stupně
1. Do následujícího stupně postupuje žák na základe zvládnutí učiva předepsaného učebními
osnovami nebo individuálním vzdělávacím plánem.
2. Jestliže žák nezvládá ani učivo stanovené individuálním vzdělávacím plánem nebo jestliže škola přestane odpovídat stupni postižení žáka, je ředitel školy, do které je žák zařazen, povinen podat návrh na změnu formy vzdělávání.
 
ČI. 8
Vysvědčení
1. Po projednání hodnocení v pedagogické radě vyplní třídní učitel vysvědčení na předepsaném
tiskopise. Škola je žákovi vydá na konci prvního pololetí na určenou dobu a natrvalo na konci
druhého pololetí.
2. Na vysvědčení se uvádí slovní hodnocení žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech a složkách výchovy.
3. Chování žáku pomocné školy se nehodnotí. Pochvaly, případně napomenutí žáka, je
na vysvědčení možno uvést v kolonce výchovná opatření.
4. Žákovi 1.- 9. ročníku se na vysvědčení zaznamenává postup do vyššího ročníku školy.
5. Celkový prospěch se na vysvědčení vyjadřuje slovy
     a. prospěl ( a )
     b. neprospěl ( a )
6. Po ukončení povinné devítileté školní docházky se na vysvědčení zaznamenává: Žák splnil
povinnou devítiletou školní docházku.
7. Po ukončení desetileté docházky v pomocné škole se na vysvědčení zaznamenává: Žák ukončil
školní docházku v pomocné škole.
Metodické poznámky k hodnocení žáku pomocné školy :
1. Žáci jsou vyučováni podle vzdělávacího programu, který umožňuje postupovat v jednotlivých
výchovných složkách podle individuálních schopností žáku, tempem, které je pro ně nejvhodnější.
2. Učitel sděluje žákovi hodnocení jeho výkonu bezprostředně po dokončení úkolu a poukazuje
hlavně na klady jednotlivých hodnocených výkonu nebo výsledku žákovy činnosti.
3. V hodnocení žákových výkonu by mělo převažovat hlavně kladné motivující hodnocení, jako je pochvala, uznání, povzbuzení, vyjádření kladného očekávání apod. Hodnocení v přípravném
stupni pomocné školy: Hodnocení žáku přípravného stupně pomocné školy provádí učitel svými
slovy tak, aby kladně motivoval žáka i jeho rodiče k další práci a vyzvedl dovednosti, které žák
zvládl. Přípravný stupeň používá svůj vlastní formulář Osvědčení o docházce do přípravného
stupně pomocné školy.
 
 
Metodický pokyn vstupuje v platnost 1.9.2005 a je přílohou klasifikačního řádu ZŠ Chotíkov.
 
 
 
 
 
Vnitřní řád školy byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 29.8.2005.Tímto dnem nabývá tento řád platnost.
 
 
 
                                                   ………………………………………………………….
                                                            Mgr. Jakub Šablatura – ředitel školy
 
 
 
 
 
 
 
V Malesicích 20N 15.4.
           
 
 
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář